Struktur Organisasi

Struktur Organisasi 2019 web

STRUKTUR ORGANISASI

 

 • KETUA : Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.
 • WAKIL KETUA : Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.
 • HAKIM :
 • 1. Drs. Nurdin.
 • 2. Saiful, S.Ag., M.H.
 • 3. Deni Heriansyah, S.Ag.
 • 4. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.
 • 5. Sri Rizki Dwi Putri, S.H.
 • 6. Mardha Areta, S.H.
 • 7. H. Abu Jahid Darso Atmojo Lc., LL.M., Ph.D.
 • PANITERA : Rohili, S.H.
 • SEKRETARIS : Abdul Ghaffar, M. S.HI., M.H.
 • KASUBAG UMUM : Mohammad Sofri M, S.E.
 • KASUBAG IT : Dhany Kurniawan, S.Kom.
 • KASUBAG KEPEGAWAIAN : Ike Wachyu Handayani, S.HI.
 • PANMUD HUKUM : Hj. N. Kesih, S.Ag.
 • PANMUD GUGATAN : Mulyati, S.Ag.
 • PANMUD PERMOHONAN : Dra. N. E. Nurbayani.
 • PANITERA PENGGANTI :
 • 1. Ushwatun Khasanah, S.HI.
 • 2. Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.
 • 3. Asep Ruchyana, SH.
 • 4. Ahmad Suroso, S.Sy.
 • JURUSITA : Ateng Jaelani.
 • JURUSITA PENGGANTI :
 • 1. Enung Rostiana.
 • 2. Eros Rosita.
 • STAF : Dra. Roslaini.
 •